Thông tin báo chí

Thông tin báo chí là các thông tin mảng truyền thông của công ty thiết kế nhà tại Đà Nẵng . Đây là chuyên mục nằm trong siri tin tức của công ty trong đó có tuyển dụng , tin tức công ty  .